دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیامک   خرمی مهر

پست الکترونیکی : s.khorramymehr@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیومکانیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر پژوهشی دانشکده و عضو گروه تخصصی بیومکانیک

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/03/01

سیامک خرمی  مهر

سیامک خرمی مهر

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

^