دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی

عضویت در مجامع علمی و هیات تحریریه مجلات در حال حاضر

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


پایان نامه های در حال انجام


سیامک خرمی مهر

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

^